මුඛ ආවරණ නොපැළඳ සිටි 1214ක් නිරෝධායනයට

ඊයේ (28 වැනිදා) සිදුකළ විශේෂ මෙහෙයුමකදී බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන කිහිපයකදී මුඛ ආවරණ නොපැළඳ ගැවසුණු පුද්ගලයින් 1214ක් හඳුනාගෙන තිබේ. ඒ අනුව එම පුද්ගලයින් සියලු දෙනා දින 14ක නිරෝධායනට යොමු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.