ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගවලට සහභාගි වීමට අවසර

අහමදාබාද්හි දී රැස් වූ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිල පාලන මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාවට තව දුරටත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගවලට සහභාගී විය හැකි බව පවසයි 

අඟහරුවාදා දින රැස්වූ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිල පාලන මණ්ඩලය තව දුරටත් පැවසුමේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීමට පසුගිය 10 වැනිදා ගත් තීරණයද තහවුරු කළ බවයි.

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන ප්‍රධාන ඉදිරියේදී පාලනය කරන බවද ඔවුන් දැනුම් දේ.

මෙම රැස්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා සහභාගීවී තිබිණි.