‘උත්තරදේවි’ පීලි පන්න ගනී

පොතුහැර සහ පොල්ගහවෙල අතර කොළඹ දුම්රිය ධාවනය පීලි පැන ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

උතුරු රේඛාවේ දුම්රිය සේවාවන් අනතුර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාදයක් අත්විඳිය හැකි බව වාර්තා වේ.

කොළඹ බලා පිටත් වන කන්කසෙන්තුරෙයි දුම්රිය ‘උත්තරා දේවි’ මේ ආකාරයෙන් පීලි පැන ඇති බව වාර්තා වේ.