මහනුවර නගර සීමාවේ සියලුම පාසල් වාසා දැමේ

මහනුවර නගර සීමාවේ සියලුම පාසල් හෙට (26 වැනිදා) සිට ලබන දෙසැම්බර් 04 වැනිදා දක්වා වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.