ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙර ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පිළිතුරු ලියමු