විපක්‍ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස

පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්‍ෂ නායක ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පත් කර ඇත. නියෝජ්‍ය කතානායක ලෙස රංජිත් සියඹලාපිටිය සහ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති ලෙස අංගජන් රාමනාදන් මහතා පත්ව තිබේ.