පළමු තැපැල් ඡන්දය නිකුත් වෙයි

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 27682
සමගි ජනබලවේගය – 5144
ජාතික ජනබලවේගය – 3135
එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය – 1507