විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් මෙරටට ගෙන්වීම තාවකාලිකව නතර කරයි

මෙි වනවිට රට තුළ උද්ගතව ඇති සෞඛ්‍ය අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් විදෙස් ගතව සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් මෙරටට ගෙන්වීම තාවකාලිකව නතර කිරීමට පියවර ගත් බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කරයි