පකිස්තානයට පැමිනි ශ්‍රී ලංකා පිලට උනුසුම් පිලිගනීමක්..

Sri Lanka Test Squad led by Dimuth Karunaratne arrives in Islamabad to take part in a two match Test series.