24 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළෙ මොකද වුණේ – සම්පූර්ණ වීඩියෝව